Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene voorwaarden van FBK Specialst, gevestigd te Waddinxveen.

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle van FBK Specialst afkomstige aanbiedingen, offertes, aan haar gegeven opdrachten en door haar gesloten overeenkomsten hoe ook genaamd, alsmede op de uitvoering daarvan.
 2. Haar werkzaamheden voert FBK Specialst slechts uit onder de toepasselijkheid van deze voorwaarden. FBK Specialst stemt niet in met toepasselijkheid van door wederpartij gehanteerde voorwaarden, ook niet indien wederpartij daarnaar verwijst c.q. deze toezendt, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 3. fwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig wanneer deze door de directie van FBK Specialst schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Door het geven van een opdracht aan FBK Specialst gaat de opdrachtgever akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen en annulering

 1. Offertes zonder een expliciete termijn van aanvaarding zijn geldig gedurende 30 dagen na de datum van offerte.
 2. FBK Specialst zendt wederpartij terstond na het bereiken van overeenstemming omtrent verkoop en levering aan wederpartij van haar producten, een opdrachtbevestiging, waarin de prijs, leveringstermijn en verpakking zijn opgenomen.
 3. Behoudens omgaand tegenbericht van wederpartij dient de opdrachtbevestiging tot bewijs van de bereikte overeenstemming c.q. totstandgekomen overeenkomst.
 4. Een overeenkomst wordt in ieder geval geacht tot stand te zijn gekomen indien aan de opdracht c.q. bestelling daadwerkelijk door FBK Specialst uitvoering wordt gegeven en wederpartij niet omgaand tegen deze uitvoering protesteert.
 5. Mondelinge opdrachten c.q. bestellingen worden uitgevoerd conform de door FBK Specialst gemaakte notities en daaraan gegeven interpretatie.
 6. Een opdracht kan slechts kosteloos worden geannuleerd indien de schriftelijke annulering FBK Specialst heeft bereikt binnen 48 uur na toezending van de opdrachtbevestiging.
 7. Alle bij een offerte of aanbieding verstrekte prijslijsten, kostenopgaven, brochures en andere op producten en diensten van FBK Specialst betrekking hebbende gegevens, zijn voor FBK Specialst slechts dan bindend indien FBK Specialst dit uitdrukkelijk schriftelijk in de opdrachtbevestiging bevestigt. In alle andere gevallen, indien FBK Specialst een en ander slechts vrijblijvend aan marktpartijen c.q. wederpartij doet toekomen, kunnen die marktpartijen c.q. kan wederpartij aan die prijslijsten, kostenopgaven e.d. geen enkel recht jegens FBK Specialst ontlenen. De diverse opgaven worden zo nauwkeurig mogelijk gedaan. Kennelijke verschrijvingen en/of vergissingen kunnen door FBK Specialst worden hersteld.

Artikel 3. Prijzen

 1. Alle aangeboden prijzen zijn exclusief omzetbelasting en exclusief die kosten, die ingevolge de overeenkomst tussen partijen ten laste van de wederpartij komen. De prijzen zijn gebaseerd op de tarieven, lonen, invoerrechten, belastingen en andere prijsbepalende factoren die gelden ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. Standaard worden bij zendingen onder de 500 euro verzendkosten berekend, tenzij anders overeengekomen.
 2. Bij wijziging van één of meer van deze factoren is FBK Specialst gerechtigd ook de aangeboden of overeengekomen prijzen dienovereenkomstig en met terugwerkende kracht tot het moment van wijziging aan te passen. Op verzoek van de wederpartij zullen de wijzigingen aangetoond worden. Onder de looptijd van de overeenkomst wordt verstaan de tijd gelegen tussen de datum waarop de opdracht van de wederpartij is ontvangen en de datum dat de werkzaamheden door FBK Specialst worden aangevangen respectievelijk het verkochte product afgeleverd wordt. Een zodanige prijsaanpassing geeft wederpartij niet het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4. Levering en risico

 1. FBK Specialst behoudt zich het recht voor van wederpartij zekerheid voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen te bedingen alvorens te leveren.
 2. Het vervoer geschiedt voor rekening en risico van FBK Specialst. De producten zijn voor rekening en risico van wederpartij vanaf het moment dat de producten aan wederpartij zijn afgeleverd.
 3. De door FBK Specialst opgegeven lever- en uitvoeringstermijnen zijn niet te beschouwen als fatale termijn, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient FBK Specialst derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 4. Overschrijding van de levertijd verplicht FBK Specialst niet tot enige vergoeding noch geeft het wederpartij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 5. FBK Specialst heeft het recht om 10% meer of minder te leveren dan het bestelde aantal. Indien het leveringsaantal zich binnen deze marge bevinden achten wij de levering afgehandeld en geeft dit geen recht op een eventuele nalevering.

Artikel 5. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Verrekening is niet toegestaan.
 2. Indien betaling niet binnen 30 dagen na de factuurdatum dan wel de afgesproken betalingstermijn heeft plaatsgehad, verkeert de wederpartij in verzuim en is deze vanaf de dag van het verzuim een vertragingsrente aan FBK Specialst verschuldigd gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke handelsrente, berekend over de koopprijs of het nog onbetaalde gedeelte daarvan. Alle door FBK Specialst te maken buitengerechtelijke kosten komen eveneens voor rekening van de wederpartij. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op het dan geldende incassotarief als gehanteerd door de Rechtbanken in Nederland met een minimum van 10% van de onbetaald gelaten som.
 3. Wederpartij vermeldt bij voldoening steeds het klantnummer en factuurnummer van FBK Specialst. Bij gebreke van het factuurnummer zullen de door de wederpartij gedane betalingen steeds strekken tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan.
 4. Vanaf de dag dat de wederpartij ter zake van enige verplichting jegens FBK Specialst in verzuim is, zijn alle eventuele overige vorderingen van FBK Specialst op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6. Klachten

 1. De wederpartij is verplicht terstond na aflevering de producten en/of diensten te controleren op zichtbare gebreken.
 2. Eventuele klachten worden slechts in behandeling genomen, indien deze FBK Specialst per aangetekend schrijven bereiken binnen acht dagen na verzending en wanneer deze geen betrekking hebben op werkzaamheden die door derden zijn verricht, dan wel zaken die door derden zijn geleverd. Het in behandeling nemen van klachten door FBK Specialst geldt niet als aanvaarding van aansprakelijkheid in welke vorm ook.

Artikel 7. Aansprakelijkheid en garanties

 1. Ongeacht de vraag of de aansprakelijkheid van FBK Specialst door verzekering is afgedekt, aanvaardt FBK Specialst enkel aansprakelijkheid voor een haar toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis tot maximaal het factuurbedrag van de geleverde zaken waarop de klacht betrekking heeft.
 2. Indien FBK Specialst door een derde wordt aangesproken voor een schade waarvan het bedrag het in het vorige lid bedoelde factuurbedrag te boven gaat, dient wederpartij FBK Specialst voor dit meerdere volledig te vrijwaren, door vergoeding aan die derde.
 3. FBK Specialst is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade in de ruimste zin van het woord, gevolgschade, winstderving, (directe of indirecte) schade aan personen en/of zaken, hoe ook genaamd, welke het gevolg is van de aanschaf, het gebruik of het bezit van door FBK Specialst geleverde zaken, noch is FBK Specialst aansprakelijk voor zulke schaden in het geval dat sprake is van levering van diensten ten aanzien van zulke zaken of sprake is van door FBK Specialst verrichte diensten in het algemeen.
 4. Garanties worden door FBK Specialst niet gegeven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd.

Artikel 8. Overmacht

 1. Als overmacht gelden alle omstandigheden die FBK Specialst redelijkerwijs niet heeft kunnen vermijden of waarvan FBK Specialst de gevolgen redelijkerwijs niet heeft kunnen verhinderen waaronder: stakingen, brand, werkonderbrekingen, machinebreuk, tekort aan grondstoffen, faillissement van leveranciers, stagnatie in toelevering, transportmoeilijkheden.
 2. In geval van overmacht is FBK Specialst gerechtigd hetzij de overeenkomst in stand te laten met opschorting van de verplichtingen van FBK Specialst voor de duur van de overmacht, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden wegens onvoorziene omstandigheden. Wederpartij kan FBK Specialst schriftelijk gelasten om zich binnen 10 dagen uit te spreken over een keuze hieromtrent. In geen geval is FBK Specialst schadevergoeding aan de wederpartij verschuldigd.

Artikel 9. Zekerheden

 1. Alle door FBK Specialst geleverde zaken blijven haar eigendom tot aan het moment dat de wederpartij aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 2. In geval van niet-tijdige betaling van een opeisbaar bedrag heeft FBK Specialst het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van FBK Specialst rust als haar eigendom op te vorderen, onverminderd het recht van FBK Specialst op schadevergoeding.
 3. Indien de wederpartij de overeengekomen prijs nog niet heeft voldaan en de betreffende goederen aan derden zijn verkocht en geleverd, verleent wederpartij aan FBK Specialst reeds nu voor dat geval, onherroepelijke volmacht en verschaft zij FBK Specialst alle noodzakelijke informatie tot het vestigen van een pandrecht op die vordering op die derde en zal FBK Specialst aan wederpartij of voormelde derde desgevraagd mededeling doen van de aard en het bedrag van de vordering waarvoor het verpande tot zekerheid strekt.

Artikel 10. Geldigheid voorwaarden

Indien en voorzover één of meer van de bepalingen uit deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden nietig of vernietigbaar zou(den) blijken te zijn laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De nietige c.q. vernietigbare bepaling zal in overleg tussen partijen worden vervangen door een bepaling die de strekking en betekenis van die eerdere bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 11. Geschillen

 1. Op alle aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten van FBK Specialst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen wederpartij en FBK Specialst zullen bij uitsluiting voorgelegd worden aan de ter zake bevoegde rechter ter plaatse van de vestiging van FBK Specialst, dan wel ter plaatse van de volgens de gewone wettelijke regels competente rechter, zulks naar keuze van FBK Specialst.
© 2017 - 2024 FBK Specialist - professionele schoonmaakartikelen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel